Clockface Gas Pumps
Bennett-EM 150 Circa 1932
Tokheim Model 850
Gilbarco Model 97 Clockface
Gas Pump Circa 1930's
G&B Model 97
Gas Pump
Circa 1940
Bennet Model
EM-150
Gas Pump
Circa 1930
Sharmeter Model ME-513
Gas Pump Circa 1927
Bowser Varley Sentry
Gas Pump Model 318
Circa 1930
Model 60
Gas Pump
Tokheim 850 Gas
Pump Square
All Images Are Copyright 2015
Gas Pump Hobbyist
All Rights Reserved
Bennett Model
EM-150
Gas Pump
Circa 1930
Model 60
Gas PumpErie Model 10